Partnerzy:

Już w piątek, 30 czerwca, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu TECHNOLOGIE WOD-KAN,
który przygotowaliśmy wspólnie z naukowcami reprezentującymi trzy znakomite uczelnie politechniczne w kraju.


Tytuł najbliższego spotkania.: "Odzysk surowców ze ścieków i osadów - technologie".
Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska


W dalszym ciągu mają Państwo możliwość zarejestrowania swojego udziału w pełnym pakiecie wykładów i warsztatów - mimo, że pięć spotkań już za nami.


W sytuacji kiedy zdecydują się Państwo na pełen pakiet wszystkich wykładów i warsztatów, otrzymają Państwo nie tylko możliwość udziału w kolejnych spotkaniach, ale również dostęp do wcześniejszych spotkań oraz materiałów przygotowanych przez naszych wykładowców.

ZAPRASZAMY!

30 czerwca 2023 r.

godz. 9.00

cykl wykładów i warsztatów

pt.: Odzysk substancji ze ścieków i osadów - technologie

TECHNOLOGIE WOD-KAN

Partnerzy merytoryczni:

Partnerzy:

MIEJSCE:

ON-LINE

DATA:

18 listopada 2022 r.

GODZINA:

9:00-14:00

Uciążliwe zapachy to jeden z największych problemów, który dotyczy m.in zakładów zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków i branży rolniczej. Jest to niezmiernie ważny społecznie temat środowiskowy, którego skutki wpływają często na stan zdrowia obywateli. Dodatkowo w Polsce brakuje ujednoliconych uwarunkowań prawnych dotyczących odorów. Problemem jest też ustalenie metod pomiaru, a także kryteriów dopuszczalnej ekspozycji na odory.Jaki jest zatem aktualny status prac legislacyjnych w zakresie odorów? Co robi branża komunalna, aby skutecznie pozbyć się nieprzyjemnego zapachu? Czym są substancje złowonne, emitowane są do atmosfery i jak najskuteczniej ograniczać ich uciążliwość.


Jaki jest udział społeczności w ocenie uciążliwości zapachowych? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji, którą współorganizuje wraz z redakacją miesięcznika "Przegląd Komunalny" dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska.


Spotkanie on-line skierowana jest do wszystkich, którzy na co dzień związani są z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą procesów realizowanych w kompostowniach odpadów, na składowisku odpadów komunalnych, biogazowniach, oczyszczalniach ścieków, ubojniach i innych obiektach gdzie występuje problem uciążliwości zapachowych.W spotkaniu weźmie też udział środowisko naukowe, przedstawiciele jednostek administracji państwowej oraz przedstawicie biznesu,

TECHNOLOGIE WOD-KAN


to projekt współtworzony przez redakcje miesięcznika WODOCIĄGI-KANALIZACJA i Portalu Komunalnego wraz

z zespołem naukowców - ekspertów w dziedzinie inżynierii środowiska.

Zapraszamy Państwa na cykl wykładów i warsztatów, które przygotowali dla Państwa

prof. dr inż. Małgorzata Kacprzak (Politechnika Warszawska),

prof. Politechniki Częstochowskiej dr. hab. Agata Rosińska, prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj (Politechnika Częstochowska), prof. Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Dariusz Boruszko

i prof. Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł.

Podczas wykładów i warsztatów będą Państwo mieli wyjątkową i niepowtarzalną okazję na poszerzenie

i pogłębienie wiedzy i kwalifikacji z zakresu nowych zanieczyszczeń, rodzajów związków oraz przemian zachodzących w trakcie procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych, kierunków ponownego wykorzystania ścieków, wad i zalet stosowanych technologii w kontekście energetycznym, nowych rozwiązań dotyczących urządzeń wykorzystywanych w oczyszczalniach, samowystarczalności energetycznej oczyszczalni, czy odzysku substancji ze ścieków i osadów.
Przewidzieliśmy dla Państwa sześć spotkań z wykładowcami, raz w miesiącu, począwszy od 26. stycznia 2023 r.REJESTRACJA

MIEJSCE:

ON-LINE

DATA:

26 stycznia 2023 r.

GODZINA:

9:00-14:00

WYKŁAD I WARSZTATY NR 1

Nowe zanieczyszczenia w oczyszczalniach ścieków - definicje, rodzaje związków, przemiany w trakcie procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych

Program konferencji


8.30 – 9.00

Rejestracja, logowanie do systemu

09.00 – 09.10

Powitanie Piotr Urbaniak, redaktor prowadzący miesięcznik Wodociągi-Kanalizacja

9.10 – 9.30

dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska


Aktualne rozwiązania stosowane w monitoringu i ograniczaniu emisji związków zapachowych

9:30 – 9:50

Beata Wiśniewska, Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich


Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków

9.50 – 10:15

dr Justyna Jońca, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska


Monitorowanie substancji zapachowych z wykorzystaniem platform mobilnych - kompleksowy przegląd

Rewitalizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej oraz jakości powietrza

Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii

10.15 – 10.35

dr inż. Urszula Miller, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska


Metody biologiczne w ograniczaniu emisji odorów

10.35 – 10.55

Grzegorz Piętowski, Tigret Sp. z o.o.


Zautomatyzowanie procesów pomiaru siły odorów on-line (system NOOS-e™) i pobierania próbek (system OdorPrep®) – znaczące oszczędności dla eksploatatorów.
10.55 – 11.15

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni, Politechnika Gdańska


Ilościowe pomiary związków zapachowych przy zastosowaniu metod czujnikowych

11.15 – 11.35

Robert Potucha, Wiceprezes Zarządu MPGK Katowice


Hermetyzacja placu dojrzewania „stabilizatu” w ZOiUO, w Katowicach - realizacja oczekiwań społecznych a realna potrzeba.

11.35 – 11.55

Piotr Prochot, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska ZGO Bielsko-Biała


Zapobieganie uciążliwościom zapachowym na przykładzie ZGO Bielsko-Biała

11.55 – 12.15

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska


Zastosowanie pomiarów terenowych w ocenie zapachowej jakości powietrza

12.15 – 12.35

12.35 – 12.55

Partner webinarium

12.55 – 13.15


Partner webinarium

13.15 – 14.00

13.35 – 14.15

13.45 – 14.15

Zakres merytoryczny szkolenia


Nowe zanieczyszczenia w oczyszczalniach ścieków (wykład i warsztaty)

- klasyfikacja zanieczyszczeń,

- definicja i charakterystyka nowych zanieczyszczeń: farmaceutyki i środki higieny osobistej, perfluorowane związki alifatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, nowo wyłaniające się zanieczyszczenia (nanozanieczyszczenia, mikroplastik), zanieczyszczenia mikrobiologiczne.


Źródła i drogi transportu nowych zanieczyszczeń w środowisku (wykład i warsztaty)

- źródła: bezpośrednie i pośrednie, pierwotne i wtórne, naturalne i biologiczne, antropogeniczne (pirogeniczne i petrogeniczne),

- transport atmosferyczny i wodny, zrzuty ładunków zanieczyszczeń, omodelowanie losów i transportu zanieczyszczeń.

Przemiany zanieczyszczeń podczas procesów oczyszczania i przetwarzania osadów ściekowych (wykład).


Transformacja a degradacja - przemiany fizyczne, biologiczne i chemiczne.


Regulacje prawne dotyczące nowych zanieczyszczeń w wodzie, ściekach i osadach ściekowych. Koncepcje gospodarki wodno-ściekowej w odniesieniu do nowych zanieczyszczeń (wykład).


dr hab. Agata Rosińska

profesor Politechniki Częstochowskiej

Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Wydział Infrastruktury i Środowiska


MIEJSCE:

ON-LINE

DATA:

28 lutego 2023 r.

GODZINA:

9:00-14:00

WYKŁAD I WARSZTATY NR 2

III stopień oczyszczania ścieków

Zakres merytoryczny szkolenia


Wykład

- kierunki ponownego wykorzystania ścieków,

- wykorzystanie ścieków w rolnictwie – wymagania prawne,

- technologie stosowane w III stopniu oczyszczania – m. in. metody zaawansowanego utleniania (AOP), procesy membranowe, adsorpcja, filtracja,

- efektywność usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, fizycznych oraz chemicznych (z uwzględnieniem mikrozanieczyszczeń) w III stopniu oczyszczania ścieków,

- ryzyko środowiskowe związane z generowaniem ubocznych produktów utleniania zanieczyszczeń.Warsztaty

- przykłady ponownego wykorzystania ścieków do celów gospodarczych - analiza zastosowanych rozwiązań technologicznych,

- dobór technologii oczyszczania ścieków w III stopniu w zależności od kierunku ich ponownego wykorzystania.


prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Politechnika Częstochowska


MIEJSCE:

ON-LINE

DATA:

27 marca 2023 r.

GODZINA:

9:00-14:00

WYKŁAD I WARSZTATY NR 3

Przetwarzanie osadów ściekowych

Zakres merytoryczny szkolenia


- wady i zalety obecnie stosowanych technologii w kontekście energetycznym,

- technologie eksperymentalne,

- oddziaływania środowiskowe

- LCA,

- ślad węglowy.prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

Instytut Budownictwa

Wydział Budownictwa,

Mechaniki i Petrochemii

Politechnika Warszawska


MIEJSCE:

ON-LINE

DATA:

21 kwietnia 2023 r.

GODZINA:

9:00-14:00

WYKŁAD I WARSZTATY NR 4

Urządzenia w oczyszczalniach ścieków

Zakres merytoryczny szkolenia


- analiza procesów technologicznych stosowanych w oczyszczaniu ścieków

w aspekcie rosnących wymagań środowiskowych,

- analiza współczesnych rozwiązań technicznych w układach i systemach oczyszczania ścieków,

- techniczne i technologiczne aspekty wybranych zaawansowanych metod oczyszczania ścieków:

- mechanizm i kinetyka biologicznego oczyszczania,

- złoża fluidalne,

- metody kombinowane,

- oczyszczanie dwu i wielostopniowe,

       - osad czynny granulowany, 

                 - biologiczne i chemiczne usuwanie związków biogennych, 

                 - metody membranowe,

                 - systemy filtracyjne,

                 - hermetyzacja i dezodoryzacja,

                 - dezynfekcja ścieków,

- podział na systemy i rodzaje reaktorów stosowanych w oczyszczaniu ścieków. Zintegrowanie usuwanie CNP Oczyszczalnie wielostopniowe Metody wymiarowania. Podstawy wymiarowania urządzeń. Dodatkowe zabiegi ulepszające skład ścieków. Podstawy symulacji komputerowej optymalizacji procesów. Model biokinetyczny. Komputerowe wspomaganie projektowania.dr hab. inż. Dariusz Boruszko

prof. Politechniki Białostockiej

Wydział Budownictwa i Nauk

o Środowisku

MIEJSCE:

ON-LINE

DATA:

29 maja 2023 r.

GODZINA:

9:00-14:00

WYKŁAD I WARSZTATY NR 5

Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków – co to jest i jak ją osiągnąć (ciepło ze ścieków, biogaz)

Zakres merytoryczny szkolenia


- rozkład zużycia energii na oczyszczalni ścieków,

- metody intensyfikacji produkcji biogazu,

- od biogazu do biometanu, czyli o metodach uszlachetniania biogazu,

- nie tylko fotowoltaika, czyli OZE na oczyszczalni ścieków (potencjał hydroenergetyczny, pompy ciepła),

- przykłady poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków.dr hab. inż. Anna Grosser

prof. Politechniki Częstochowskiej

Wydział Infrastruktury i Środowiska


MIEJSCE:

ON-LINE

DATA:

30 czerwca 2023 r.

GODZINA:

9:00-14:00

WYKŁAD I WARSZTATY NR 6

Odzysk surowców ze ścieków i osadów - technologie

Zakres merytoryczny szkolenia


- odzysk surowców w kontekście idei gospodarki o obiegu zamkniętym,

- odzysk fosforu i azotu – technologie, możliwości,

- odzysk związków organicznych – technologie, możliwości,

- odzysk innych substancji,

- problematyka substancji rosnącego ryzyka,

- edukacja w kontekście budowania świadomości społecznej.

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

Instytut Budownictwa

Wydział Budownictwa,

Mechaniki i Petrochemii

Politechnika Warszawska


WYKŁADOWCY:

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

Instytut Budownictwa

Wydział Budownictwa,

Mechaniki i Petrochemii

Politechnika Warszawska


Małgorzata Kacprzak jest profesorem zwyczajnym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Urodziła się 9 sierpnia 1971 roku we Włocławku. W 1995 roku ukończyła Wydział Ogrodnictwa, a w 2000 r. uzyskała doktorat nauk leśnych Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

W Katedrze Fitopatologii Leśnej analizowała zbiorowiska grzybów glebowych w ochronie sadzonek drzew leśnych przed patogenami.

W latach 2000-2021 jako pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej uzyskała kolejno habilitację (2008) oraz tytuł profesora zwyczajnego (2014). Jej badania dotyczyły głównie wspomagania procesów remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych z zastosowaniem biopreparatów, substratów odpadowych oraz roślin energetycznych. W latach 2016-2020 była Dziekanem Wydziału Infrastruktury

i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Od 2021 roku zatrudniona w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Wydziału Budownictwa, Mechaniki

i Petrochemii. Jej obecne zainteresowania naukowe skupiają się na roli miasta jako organizmu w otaczającym środowisku, a przede wszystkim opracowania skutecznej strategii w sekwestracji dwutlenku węgla na terenach zurbanizowanych (uwzględniając problem zanieczyszczeń powietrza, degradacji gleb i suszy)

i jakości mikroklimatu miejskiego. Poza tym zajmuje się zrównoważonym zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych (w tym osadów ściekowych) w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego.

Jest współautorką wielu publikacji z tej tematyki, w tym wydanej w 2020 przez PWN - Fitoremediacja. Potencjał roślin do oczyszczania środowiska czy w 2022 przez wydawnictwo John Wiley & Sons - Biodegradable Waste Management in the Circular Economy. Współpracuje z naukowcami w kraju

i za granicą, m.in. z Norwegii, Szwecji Francji, Czech, Belgii, USA, RPA oraz samorządowcami

i przedsiębiorcami działającymi na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego. Jest liderem zespołu,

który prowadzi badania, dotyczące Rozwoju zieleni w Płocku w kontekście poprawy życia mieszkańców. Zrealizowała kilkanaście projektów badawczych (w tym międzynarodowych) finansowanych przez Komisję Europejską, Ministerstwo Nauki, NCBiR, NAWA. Obecnie jest członkiem komitetu sterującego projektu FULLRECO4US - Cost Action, Cross Border Transfer and Development of Sustainable Resource Recovery Strategies Towards Zero Waste (2021-2025)

dr hab. Agata Rosińska

profesor Politechniki Częstochowskiej

Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Wydział Infrastruktury i Środowiska


Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Posiada wysokie kwalifikacje

i umiejętności jako znakomity profesor i pedagog prowadzący zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia, seminaria i wykłady.

Uznana specjalistka w chromatograficznym oznaczaniu polichlorowanych bifenyli oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbach środowiskowych. Opracowała metodykę oznaczania polichlorowanych bifenyli w osadach ściekowych. Inicjatorka założenia nowoczesnej pracowni chromatograficznej wyposażonej w wysokiej klasy chromatografy gazowe z detektorami umożliwiającymi analizę wielu związków chemicznych, stanowiących zanieczyszczenia środowiska.

Autorka ponad 120 międzynarodowych i krajowych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w tym z baz Web of Science i SCOPUS. Ponadto autorka rozprawy habilitacyjnej pt. „Zmiany ilościowo-jakościowe PCB w osadach ściekowych stabilizowanych beztlenowo”. W roku 2022 opublikowała monografię pt. “Emerging pollutants wyzwaniem dla gospodarki wodno-ściekowej”.Odbyła wiele staży zagranicznych i wyjazdów naukowych mi.in. w Japonii, USA, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Portugalii, Islandii, Rumunii, Turcji, Wielkiej Brytanii. Pracuje w zespołach eksperckich do oceny wniosków w obszarze kryteriów finansowych, naukowo-technicznych oraz gospodarczo-biznesowych i projekty dużych przedsiębiorstw m.in. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju jako Innovation Coach.


prof. dr hab. inż. Ewa Neczaj

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Politechnika Częstochowska


Ewa Neczaj jest pracownikiem Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, gdzie prowadzi badania nad implementacją metod biotechnologicznych w inżynierii środowiska.

Jest autorką wielu publikacji dotyczących intensyfikacji biologicznych metod oczyszczania ścieków oraz stabilizacji osadów ściekowych wraz z innymi odpadami biodegradowalnymi. Od wielu lat zajmuje się poszukiwaniem innowacyjnych technologii umożliwiających wdrożenie koncepcji Circular Economy w sektorze wodno-ściekowym. Zajmuje się również weryfikacją technologii środowiskowych w ramach Programu Unii Europejskiej ETV w Jednostce Weryfikującej Technologie Środowiskowe przy IETU Katowice.

dr hab. inż. Dariusz Boruszko

prof. Politechniki Białostockiej

Wydział Budownictwa i Nauk

o Środowisku

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1994 r. w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na kierunku inżynieria środowiska, specjalność urządzenia sanitarne, specjalizacja wodociągi

i kanalizacja. W 1999 r. uzyskał dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,

a w 2009 r. dyplom ukończenia Studium Podyplomowego „Budownictwo ekologiczne i energooszczędne

z certyfikacją energetyczną budynków”, Politechnika Białostocka– uprawnienia audytora energetycznego budynków. Dr hab. inż. w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska, od 2019 r. prof. Politechniki Białostockiej.

W latach 1997-2022 uczestniczył w 18 projektach naukowo-badawczych. Kierował realizacją 3 grantów,

był głównym wykonawcą 5 grantów, kierownikiem 4 prac własnych oraz wykonawcą 5 prac statutowych

i 2 prac zespołowych.Prowadzone przez siebie badania konsultował na forum krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Od uzyskania stopnia doktora brał czynny udział w 15 konferencjach zagranicznych, gdzie prezentował wyniki moich badań (Estonia, Litwa, Rosja i Białoruś).

Jest autorem ponad 100 międzynarodowych i krajowych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym

i krajowym, w tym z baz Web of Science i SCOPUS. Duży wpływ na badania profesora, osiągnięcia naukowe

i dydaktyczne ma współpraca z przemysłem i praca na rzecz jednostek samorządowych. Współpraca ta jest prowadzona od 1996 roku. W jej ramach był wykonawcą szeregu opracowań na rzecz jednostek samorządowych firm i podmiotów gospodarczych dotyczących problematyki związanej z ochroną środowiska.

W latach 2004-2022 był współautorem 15 wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla największych zakładów przemysłowych w regionie. Te wielokierunkowe opracowania dotyczyły wszelkich problemów związanych z produkcją w zakładach, emisją zanieczyszczeń gazowych, wytwarzaniem odpadów, poborem wód

i odprowadzaniem ścieków. Zdobyta wiedza, doświadczenie i współpraca z przemysłem w znacznym stopniu umożliwiły prowadzenie badań naukowych.

W latach 2000-2022 przygotował w zespole 80 raportów o oddziaływaniu na środowisko (OOŚ) dla szeregu inwestycji prowadzonych na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

W tym samym zespole wykonał 60 operatów wodno-prawnych. Ponadto jest współautorem ponad 50 projektów, opracowań i ekspertyz, z których większość dotyczy modernizacji systemów oczyszczania, oceny działania infrastruktury technicznej, przeglądów ekologicznych, projektów rekultywacji i sposobu zagospodarowania osadów ściekowych powstających w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach w regionie północno-wschodniej Polski.

W latach 1998-2013 był współorganizatorem cyklicznego seminarium (8 edycji) „Woda, ścieki i odpady w małych miejscowościach województwa podlaskiego”, którego celem było szkolenie samorządowców, eksploatatorów infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej oraz inwestorów województwa podlaskiego. W latach 2006-2012 brał czynny udział w przygotowaniu cyklicznych Konferencji Naukowo – Technicznych z cyklu „Problemy gospodarki wodno- ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych” organizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oraz III Konferencji Naukowej z cyklu „Mokradła i Ekosystemy Słodkowodne Funkcjonowanie, Zagrożenia i Ochrona” .

Od 2000 roku jest biegłym z listy wojewody podlaskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływań na środowisko i pozwoleń wodno-prawnych. Od 2005 roku jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, oddział w Białymstoku. W 2003 roku został również członkiem organizacji pozarządowej Pracownia Architektury Żywej, a od 2008 roku Polskiego Towarzystwa Ekologicznego.

W latach 2012-2015 odbył 4 zagraniczne staże naukowe.

dr hab. inż. Anna Grosser

prof. Politechniki Częstochowskiej

Wydział Infrastruktury i Środowiska


Anna Grosser jest pracownikiem Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Jej działalność naukowo-badawcza dotyczy głównie zagadnień związanych z intensyfikacją biologicznych metod przetwarzania odpadów biodegradowalnych, gospodarki odpadami biodegradowalnymi, przemianami wybranych mikrozanieczyszczeń podczas procesu fermentacji metanowej, samowystarczalnością energetyczną oczyszczalni oraz rozwojem nowych technologii w sektorze wodno-ściekowym. Autor i współautor ponad 70 publikacji zarówno o zasięgu międzynarodowym jak i krajowym.
Uczestniczyła w badaniach prowadzonych w ramach krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych (finansowanych m.in. przez Komisje Europejską, NAWA, NCBiR). Ich efektem jest współpraca naukowo-badawcza m.in. z takimi uczelniami jak: uniwersytety w Lille i w Pau (Francja), Politechnika w Ostrawie (Czechy), Uniwersytet w Pretorii (RPA), NTNU oraz NMBU (Norwegia), a także uniwersytet w Ghent (Belgia). Członek komitetów naukowych i organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych. Odbyła wiele staży naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

prof. Politechniki Warszawskiej

Wydział Instalacji Budowlanych,

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska


Absolwentka studiów na Wydziale IŚ Politechniki Warszawskiej, z dyplomem magistra inżyniera

w specjalności biotechnologia środowiska, który uzyskała w 1999, a następnie podjęła studia doktoranckie na PW w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, które zostały zwieńczone dyplomem doktora nauk technicznych w 2003 roku. Od 2004 łączy pracę naukową i dydaktyczną na kolejnych stanowiskach: adiunkta i adiunkta z habilitacją, czemu odpowiadał osiągnięty tytuł naukowy doktora hab. w 2014 roku.

Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensyfikacja usuwania ze ścieków związków biogennych oraz niekonwencjonalne metody oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Tematyka realizowanych prac badawczych i wdrożeniowych dotyczy w szczególności wykorzystania technologii złoża ruchomego w biologicznym oczyszczaniu ścieków, usuwania azotu w procesie deamonifikacji, synergicznego usuwania azotu i fosforu w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej, wykorzystania dezintegracji osadów nadmiernych do pozyskiwania związków organicznych dla intensyfikacji usuwania ze ścieków związków biogennych.

Uczestniczyła w pozyskaniu siedmiu projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW, NCN, NCBR oraz Politechniki Sztokholmskiej (KTH), z którą współpraca odbywała się w ramach dwóch staży naukowych (jednego 6-miesięcznego w ramach Programu Rozwojowego PW, drugiego 2-miesięcznego, ufundowanego przez KTH). Współpraca z KTH dotyczyła także dydaktyki i doprowadziła do podpisania umowy o współpracy w ramach programu Erasmus. Dorobek badawczy przedstawiła w jednej monografii, 7 rozdziałach w monografiach, 42 artykułach, w tym w ośmiu opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz w 15 referatach wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych.

Koszt udziału w wykładach i warsztatach

cena standardowa - JEDEN WYKŁAD I WARSZTATY

399 zł + VAT

490,77 zł brutto

cena dla członków stowarzyszeń regionalnych współpracujących z redakcją miesięcznika WODOCIĄGI- KANALIZACJA - JEDEN WYKŁAD I WARSZTATY

349 zł + VAT

429, 77 zł brutto

cena standardowa - PAKIET SZEŚCIU WYKŁADÓW I WARSZTATÓW

(w tym jedno gratis)

1995 zł + VAT

2453,85 zł brutto

cena dla członków stowarzyszeń regionalnych współpracujących z redakcją miesięcznika WODOCIĄGI - KANALIZACJA - PAKIET SZEŚCIU WYKŁADÓW I WARSZTATÓW (w tym jedno gratis)

1745 zł + VAT

2146,35 zł brutto

Kontakt w sprawie konferencji

Robert Gorczyński

redakcja "Wodociągi-Kanalizacja"

tel. +48 539 549 457, e-mail: r.gorczynski@abrys.pl


Kontakt w sprawie promocji i współpracy z partnerami

Katarzyna Szyińska

tel. +48 784 001 822, e-mail: k.szyinska@abrys.pl


dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. Politechniki Wrocławskiej

Wydział Inżynierii Środowiska


Prof. Izabela Sówka pracuje w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Jest dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocławskiej. To autorka

i współautorka ponad 250 udokumentowanych prac naukowych, w tym w zakresie badań nad jakością powietrza atmosferycznego. Członkini grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka działającej w ramach sieci krajowej „Partnerstwo Środowiska dla Rozwoju”, zespołu roboczego ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej i grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w województwie dolnośląskim, komitetu sterującego LIFE- MAPPINGAIR/PL oraz zespołu doradczego do spraw opracowania ustawy

o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym. Członkini Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz wice-przewodnicząca rady naukowej IPIŚ PAN w Zabrzu. Inicjatorka i kierownik projektu: powietrze.pwr.edu.pl. Organizatorka i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji

w zakresie szeroko rozumianej ochrony powietrza. Wieloletnia Koordynatorka Wydziałowa Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej. Opiekun Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska Environmental Team.

dr inż. Urszula Miller

Politechnika Wrocławska

Wydział Inżynierii Środowiska


Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Kierownik ds. technicznych w Laboratorium Badań Olfaktometrycznych, Koordynator ds. współpracy z organizacjami studenckimi w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu. Zainteresowania naukowe dr Urszuli Miller obejmują zagadnienia z zakresu oceny zapachowej jakości powietrza oraz dezodoryzacji gazów, w szczególności metod biologicznych. Jest współautorką wielu publikacji naukowych oraz sprawozdań i raportów dla przemysłu. Czynnie działa na rzecz środowiska akademickiego będąc członkiem komitetów organizacyjnych i rad programowych konferencji naukowych.

dr Justyna Jońca

Politechnika Wrocławska

Wydział Inżynierii Środowiska


W 2012 r. uzyskała tytuł doktora chemii i oceanografii Uniwersytetu Paula Sabatiera w Tuluzie (Francja).

W czasie doktoratu pracowała nad czujnikami elektrochemicznymi do oznaczania fosforanów, krzemianów

i tlenu w wodzie morskiej. W późniejszych latach zrealizowała dwa staże typu PostDoc oraz pracowała jako adiunkt badawczo-naukowy na Politechnice w Tuluzie. Zajmowała się w tym czasie m.in. konstrukcją czujników gazowych na bazie nanocząstek tlenków metali. Od października 2021 r. pracuje w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, gdzie razem

z zespołem prof. Izabeli Sówki realizuje projekt SENSODOR finansowany z Funduszy Europejskich (grant agreement No 101033564). Celem projektu jest opracowanie nosa elektronicznego do oceny uciążliwości zapachowej wokół wybranego zakładu gospodarowania odpadami. Jest współautorem wielu publikacji

i monografii naukowych oraz jednego patentu. Czynnie działa na rzecz popularyzacji nauki współpracując

z miesięcznikiem Wiedza i Życie od 2016 r.

dr inż. hab. Jacek Gębicki

prof. Politechniki Gdańskiej

Wydział Chemiczny

Uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej w 2008 r. Od 2009 r. zajmował stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Od 2017 r. zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 2018 r. jest kierownikiem Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej. Od 2022 r. jest Przewodniczącym dyscypliny Inżynieria Chemiczna a także Dyrektorem Centrum Technologii Wodorowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują: elektrochemiczne czujniki gazów do monitoringu powietrza, matryce sensoryczne, nosy elektroniczne i bioelektryczne, czujniki chemiczne, monitorowanie zanieczyszczenia powietrza, systemy kontroli zanieczyszczenia powietrza, zielone metody dezodoryzacji, oczyszczanie biogazu, biofiltracja, ciecze jonowe, głębokie rozpuszczalniki eutektyczne, niskie -kosztowe systemy monitorowania zanieczyszczenia powietrza, katalizatory.

Beata Wiśniewska

Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

w Białymstoku

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, programu Master of Business Administration realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie funduszy europejskich na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej

w Warszawie. Ekspert zarządzania operacyjnego i strategicznego z certyfikatem Prince2 Foundation APM Group International oraz dyplomem Ministra Skarbu Państwa uprawniającym do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz. Od 1995 r. nieprzerwanie sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi i spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu, realizacji, rozliczaniu projektów europejskich i krajowych.

W latach 2015-2019 pełniła funkcje zarządcze w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Jest wieloletnim pracownikiem akademickim Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Specjalizuje się

w zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii. Od 1 lutego 2019 r. Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w Białymstoku.

Grzegorz Piętowski

TIGRET Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych korporacjach azjatyckich oraz u czołowych europejskich producentów rynku technologicznego. Od 2002 roku piastuje stanowisko dyrektora ds. handlowych w firmie TIGRET SP. Z O. O. Wprowadza na rynek polski sprawdzone, najnowocześniejsze technologie pomiarowe

i monitoringowe obejmujące jakość powietrza, wody i gleby. Od 2018 roku kierownik projektu budowy elektronicznego olfaktometru on-line NOOS-e w firmie TIGRET. Od ponad 20 lat zaangażowany w rozwój rynku ekotoksykologicznego w Polsce.

Robert Potucha

Wiceprezes Zarządu MPGK Sp. z o.o

w Katowicach

Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Ilmenau ( Niemcy), oraz MBA na WSB w Dąbrowie Górniczej. W latach 1990 – 1995 Pełnomocnik i Dyrektor Delegatury PEI Kopex S.A. na Węgrzech, współzałożyciel i współwłaściciel (1997 -2002) firmy FAUN Polska Sp. z o. o., spółki córki jednego z największych producentów sprzętu komunalnego w Europie. W latach 2003 – 2009 w ramach Grupy Kapitałowej TEW Polska (Toensmeier) pełnił funkcje Prokurenta, Dyrektora ds. Technicznych, a później Dyrektora ds. Marketingu. Pełnił również funkcje Prezesa Zarządu spółek: TEW Gospodarowanie Odpadami w Nowej Soli i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej. Ponadto był członkiem Rad Nadzorczych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komtech Sp. z o. o. w Nowym Tomyślu (2004-2005), Organizacji Odzysku Czyste Środowisko S.A. w Rudzie Śląskiej (2004-2008) i PH Eko-Serwis

Sp. z o. o. w Kutnie (2003 – 2009). W czerwcu 2009 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Katowicach. Uhonorowany Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego, oraz nadaną przez Ministra Środowiska Odznaką Honorową za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Piotr Prochot

Dyrektor ds. ochrony środowiska

ZGO S.A. w Bielsku-Białej

Dyrektor ds. ochrony środowiska nowoczesnego zakładu, który posiada zintegrowany system zarządzania w ramach norm ISO 9001, 14001 i 18001 oraz EMAS. Absolwent Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Posiada blisko 22 lata doświadczenia zawodowego w branży ochrony środowiska, a w szczególności gospodarowania odpadami.

Koszt udziału w konferencji

samorządy i instytucje publiczne


cena standardowa

299 zł + VAT

367,77 zł brutto

bezpłatnie

Partner

Partner generalny

Partner strategiczny

Organizator

Patronat

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807